Kurs Divemaster PADI

 

Kurs Divemaster PADI jest pierwszym stopniem zawodowym w PADI. W momencie ukończenia tego kursu stajesz się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego.

 

Wymagania wstępne:

 

1. Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji)

2. Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji)

3. Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR - Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Mieć powyżej 18 lat

5. Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania

6. Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu

7. Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.

 

Przebieg kursu:

 

Program kursu PADI Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebna do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności studenta i osiągnięć. Przykładowe harmonogramy zakładają, że zajęcia teoretyczne mają trwać w przybliżeniu 2 godziny, a zajęcia praktyczne w przybliżeniu 3 godziny. Harmonogramy zakładają także, że grupa będzie się składać z sześciu kandydatów.

 

Szkolenie Divemastera składa się z 3 sesji lub modułów, które obejmują:

1. Sesje Teoretyczne - zakończone egzaminem 8 przedmiotów

2. Sesje umiejętności pływackich i nurkowych

3. Sesja praktyczna - zajęcia Open Water (dwie opcje)

- praktyki Divemastera lub zadań zaliczeniowych
 

Kurs został tak zaprojektowany, by dawać dużą elastyczność zadań i sesji, tak by pozwolić na najbardziej efektywną strukturę kursu dla danych warunków i indywidualnych potrzeb kandydatów.

 

KOLEJNOŚĆ ZAJĘĆ W RAMACH KURSU DIVEMASTERA:

 

Sesja teoretyczna

Sesje Teoretyczne składa się z 12 tematów:

1. Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI

2. Nadzorowanie certyfikowanych nurków

3. Asystowanie przy szkoleniach

4. Wprowadzenie do teorii nurkowania

5. Fizyka nurkowania

6. Fizjologia nurkowania

7. Sprzęt

8. Teoria dekompresji oraz rekreacyjny planer nurkowania PADI (RDP)

9. Kursy prowadzone przez Divemastera

10. Zarządzanie ryzykiem

11. Biznes nurkowy

12. Twoja kariera nurkowa

 

Sesja teoretyczna wymaga od Ciebie osiągnięcia poziomu wiedzy wymaganej poprzez pryzmat możliwych do przyjęcia osiągnięć podczas egzaminu na Divemastera. Będziesz musiał również przygotować Awaryjny Plan Pomocy w razie nagłych wypadków (krytycznej sytuacji) podczas nurkowania na obszarze, gdzie odbywa się szkolenie.

Zajęcia Pogłębiania Wiedzy mogą być przeprowadzane w ciągu kursu lub mogą być zaliczone przed szkoleniem praktycznym. Jednakże, jeśli zajęcia te przez cały czas trwania kursu, wówczas zajęcia jeden, dwa i trzy muszą być zakończone zanim przystąpisz do Modułu Trzy.

Przed certyfikacją, musisz wykazać, że spełniłeś wymagania odnośnie wiedzy teoretycznej niezbędnej dla certyfikacji, przez uzyskanie możliwego do przyjęcia wyniku na egzaminach PADI Divemaster. Aby pomóc Ci ustalić jaki jest wynik możliwy do przyjęcia, ilość punktów, którą należy uzyskać aby "zdać" dla każdego egzaminu wynosi 75% (całkowitej punktacji) lub więcej. Procent ten jest zmienny. Każdy egzamin musi być ,,zdany" oddzielnie.

Jeśli uzyskasz mniej niż 75% punktów, należy powtórzyć test. Po sprawdzeniu wszystkich testów (łącznie z tym, który został oblany). Musisz odczekać nie mniej niż 5 dni przed drugim podejściem. Jeśli oblejesz dwa lub więcej testów, wówczas musisz powtórzyć zajęcia z teorii dla każdego działu testów nie zaliczonych, zanim podejdziesz do powtórnego zdawania.

Jednak, kryteria certyfikacji dla kategorii PADI Divemaster są nastawione na spełnienie wymagań. Oznacza to, że albo osiągniesz poziom mistrzowski w przedmiocie szkolenia albo nie, nie ma żadnej formy pośredniej. Musisz wykazać opanowanie każdego punktu programu. Opanowanie to może być wykazane jednym z dwóch sposobów. Al bo uzyskasz 100% na każdym egzaminie od razu albo będziesz musiał dokładnie sprawdzić każdą brakującą pozycję wraz z instruktorem aż do pełnego opanowania.

 

Sesje umiejętności pływackich i nurkowych:

 

Moduł Jeden wymaga aby kandydaci na Divemaster'a zadowalająco zaliczyli PADI Divemaster Watermanship and Skill Assessment, która obejmuje:

  • Umiejętności pływackie i Wytrzymałość

  • Ogólne Umiejętności Nurkowania

  • Ocena Umiejętności Rozwiązywania Problemów

  • Ocena Umiejętności Ratowniczych

 

Ogólnie rzecz biorąc, zajęcia wymagane dla Modułu Jeden mogą mieć miejsce w dowolnym czasie podczas kursu. Zadowalające spełnienie wymagań dla Modułu Jeden nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie PADI Divemaster. Zajęcia te są uważane jako ,,wymagania wyjściowe", i dlatego też zadawalające spełnienie wymagań może być wykazane w każdym czasie przed certyfikacją. Jednakże, Ocena Umiejętności Ratowniczych ma mieć miejsce zanim kandydat podejmie odpowiedzialność nadzorowania prawdziwych płetwonurków.

 

Sesja praktyczna

Sesja praktyczna może przyjąć dwie formy: praktyki Divemastera lub zadań zaliczeniowych

 

Praktyka Divemastera musi zawierać przynajmniej:

1. Jedną sesją szkoleniową kursu Open Water Diver w warunkach basenopodobnych.

2. Cztery sesje szkoleniowe w warunkach basenopodobnych z dowolnych kursów lub programów PADI. Dotyczy to sesji szkoleniowych z kursów Open Water Diver, Discover Scuba Diving, Doskonała Pływalność oraz innych kursów specjalistycznych PADI.

3. Jedno nurkowanie na wodach otwartych kursu Open Water Diver.

4. Jedną sesją szkoleniową na wodach otwartych kursu PADI Adventure, Rescue lub specjalizacji.

5. Trzy dodatkowe nurkowania na wodach otwartych z dowolnego kursu lub programu PADI.

6. Jedno nurkowanie z certyfikowanym nurkami nie będące częścią formalnego kursu.

 

Zadania zaliczeniowe muszą zawierać przynajmniej:

1. Certyfikowani Nurkowie na Wodach Otwartych

2. Kursanci Open Water Diver na Wodach Basenowych

3. Kursanci Open Water Diver na Wodach Otwartych zad 2

4. Szkolenia na poziomie ponadpodstawowym na Wodach Otwartych

 

Aby uzyskać certyfikację, musisz zaliczyć wszystkie segmenty programowe albo w ramach praktyki Divemastera albo zadań zaliczeniowych. Będziesz musiał także przygotować:

- mapę akwenu nurkowego dla miejsca szkolenia na wodzie otwartych lub wybranego przez instruktora,

- przygotować plan ratunkowy

- umieć perfekcyjnie poprowadzić odprawę  przed nurkowaniem (briefing)

 

Zaleca się, chociaż nie wymaga, abyś zaliczył wszystkie zajęcia w ramach zadań zaliczeniowych, a następnie uczestniczyć, jako nadzorujący, w kilku rzeczywistych nurkowaniach, obejmujących zarówno zajęcia szkoleniowe jak i pozaszkoleniowe.

 

Procedury Certyfikacji

Certyfikacja jest uzyskiwana na wniosek Instruktora certyfikującego, przedkładającego wypełniony, podpisany formularz Divemaster Application w siedzibie PADI wraz ze zdjęciem, opłatą wpisową i formularzem badań lekarskich.

 

Obowiązki Divemastera:

 

Jeśli przejdziesz certyfikacje PADI Divemaster będziesz upoważniony do:

- Samodzielnego kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu Open Water Diver od nr 2 do 5

- Towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze Instruktora PADI

- Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów Introductory (Resort) Scuba, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadawalające przez Instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony.

- Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony.

- Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality. (Uwaga: Wszelkiego typu szkolenie/ocena, która ma miejsce podczas tych nurkowań musi być prowadzona osobiście przez Instruktora PADI).

- Ogólnego nadzorowania zarówno szkolenia jak i zajęć pozaszkoleniowych (poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami).

- Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej.

- Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie zamkniętej.

- Możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację jeśli jesteś ubezpieczony.


Mając tytuł Divemaster'a będziesz upoważniony, pod bezpośrednim nadzorem instruktora, do:

- Kierowania osobami, które spełniły wszystkie wymagania dla certyfikacji Open Water Diver lub wyższej.

- Towarzyszenia studentom Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań 2 do 5.

 

Uzyskanie I Odnowienie Członkostwa PADI:

 

Jeśli uzyskasz certyfikację PADI Divemaster zostaniesz członkiem PADI. Członkostwo zapewnia wiele korzyści, łącznie z subskrypcją czasopisma "The Undersea Journal", zniżką na wybrane materiały i usługi PADI, oraz uprawnienia do nabycia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej PADl.

Odnowienie wymaga przedłożenia wypełnionego podania o przedłużenie, uiszczenia rocznych należności. Jeśli twoje członkostwo wygaśnie możesz być ponadto poproszony o spełnienie warunków wyznaczonych przez Komisję Rewizyjną PADI. Gdy zostaniesz Asystentem Instruktora PADI lub Instruktorem, Twój numer członkowski PADI (za wyjątkiem przedrostka) pozostaje taki sam. Należności za bieżący rok odnoszą się do członkostwa PADI jako Asystent Instruktora lub Instruktor, a ubezpieczenie od odpowiedzialności może być przeniesione do wyższej kategorii odpowiadającej ubezpieczeniu instruktora przez zwykłe uzupełnienie różnicy w składkach (ubezpieczeniowych). Nota wyjaśniająca powinna być dołączona do każdej takiej transakcji.

 

Cena kursu Divemaster PADI:

 

2000 zł/os - grupa 2 osób, kurs indywidualny 2600 zł

W cenie podręcznik, Dodatkowo płatna certyfikacja oraz wstęp na nurkowiska – Koparki lub Zakrzówek